MDA Katowice - Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Katowice
Strefa pasażera

Klauzula informacyjna

dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO
informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej www. mda katowice.pl jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp . z o.o. z siedzibą w Katowicach , ul . Mickiewicza 59 nr KRS: 0000077474, tel.:+48 324931008, strona www: www. mda katowice.pl, adres e – mail:
  firma@pkm.katowice.pl dalej jako „Administrator”
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  pod adresem poczty elektronicznej: iod@pkm.katowice.pl , pisemnie na adres siedziby przedsiębiorstwa, t elefoniczne – numer telefonu: 32 4931014.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale
  konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie.
 6. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu „Administratora” , na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Pani /a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 9. Posiada Pan/i prawo żądania od „Administratora” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub o graniczenia przetwarzania , a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do ​wywiązania się przez „Administratora” z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 10. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.