MDA Katowice - Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Katowice
Strefa pasażera

Regulamin

Regulamin korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach

§ 1

 1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach, zwanym dalej „Parkingiem”.
 2. Miejsca postojowe na Parking ustanowią Miasta Katowice i są zarządzane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach – jednostkę budżetową Miasta Katowice.
 3. Miejsca postojowe na Parkingu obejmują powierzchnię wydzieloną do postoju pojazdów samochodowych, zwanych dalej „Pojazdem”, określoną oznakowaniem pionowymi poziomym 17.

 

§ 2

 1. Miejsca postojowe są dedykowane dla osób korzystających z infrastruktury Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach, w szczególności w zakresie przywozu i odbioru podróżnych.
 2. Miejsca postojowe dostępne są cało dobowo.

 

§ 3

 1. Wjazd Pojazdu na teren Parkingu i rozpoczęcie postoju skutkuje akceptacją przez użytkownika postanowień regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 2. Postój Pojazdu na Parkingu powinien trwać nie przerwanie maksymalnie do 60 minut.
 3. Użytkownik zobligowany jest do pozostawienia Pojazdu w taki sposób, aby zajmować jedno miejsce postojowe.

 

§ 4

 1. Za korzystanie z miejsc postojowych (postój pojazdu) pobierana jest opłata.
 2.  Stawka opłaty wynosi 2,00 zł brutto za postój Pojazdu za okres, o którym mowa w par.3 ust.2 Regulaminu oraz 10,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju w danym dniu kalendarzowym.

 

§ 5

 1. Opłatę za postój Pojazdu w wysokości odpowiadającej zamierzonemu czasowi postoju uiszcza się nie zwłocznie poprzez wniesienie jej w automacie do poboru opłat za postój pojazdów zwanym dalej „Parkomatem” zlokalizowanym na terenie Parkingu.
 2. W celu uiszczenia opłaty należy wybrać czas postoju i wpisać numer rejestracyjny Pojazdu. Po uzyskaniu informacji o kwocie należnej za postój należy wybrać formę płatności i dokonać zapłaty. Otrzymany bilet potwierdzający zapłatę należy umieścić w widocznym miejscu w lub na Pojeździe.
 3. Kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.

 

§ 6

 1. Kontrolę uiszczania opłaty za postój na Parkingu sprawują pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach dysponujący imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez dyrektora tej jednostki.
 2. W przypadku stwierdzenia postoju Pojazdu na Parkingu bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu parkingowego użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 369,00 zł brutto. Termin zapłaty opłaty wynosi 5 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia postoju.
 3. Do poboru opłaty za postój Pojazdu uprawniony jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach działający w imieniu Miasta Katowice.
 4. Wpłaty należności określonych w ust.2 należy dokonać na rachunek bankowy dochodów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach nr PKO BP 0510 2023 1300 0030 0205 14 95 31.